O portalu Radio Forum Archiwum Porady Czat E-mail Współpraca
Islandzki system edukacji


Edukacja :: menu::

Przedszkole

Szkoła obowiązkowa

Szkoła średnia

Szkoły wyższe

Edukacja dorosłychSystem edukacji na Islandii podzielony jest na 4 etapy:

  • Leikskóli - przedszkole dla dzieci poniżej 6 lat,
  • Grunnskóli - szkoła obowiązkowa (podstawowa + gimnazjum)
    dla dzieci w wieku od 6-16 lat,
  • Framhaldsskóli - szkoła średnia dla młodzieży od 16-20 lat,
  • Háskóli - szkoła wyższa dla osób w wieku powyżej 20 lat.

Główną zasadą systemu edukacji w Islandii jest równe prawo do edukacji niezależnie od płci, bogactwa, miejsca zamieszkania, pochodzenia, religii, ewentualnego inwalidztwa. Wszyscy mają zagwarantowana bezpłatną naukę również w szkole średniej i wyższej. Tradycyjnie szkoły są tworzone przez sektor publiczny, istnieje parę szkół prywatnych, które są także dofinansowywane przez państwo.
Przedszkole pomaga dzieciom w lepszym i szybszym rozwoju, a także przygotowuje dzieci do nauki i prawidłowego funkcjonowania w szkole. Przedszkolaki uczą się przez zabawę.
W szkole obowiązkowej uczniowie przygotowują się do życia i pracy w cały czas rozwijającym się demokratycznym społeczeństwie. Program nauczania opiera się na tolerancji, wartościach chrześcijańskich i przesłankach demokratycznych. Naukę w szkole średniej mogą podjąć osoby, które ukończyły szkołę obowiązkową lub skończyły 18 lat. W szkole tej uczniowie otrzymują pomoc w wyborze odpowiednich dla nich zajęć i przedmiotów zgodnych z predyspozycjami. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do życia i pracy w demokratycznym społeczeństwie przez stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających naukę i indywidualny rozwój. Średnia szkoła umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jak również przygotowuje uczniów do dalszej nauki.
Uniwersytety prowadza projekty badawcze, a także oferują edukację na poziomie wyższym.
Celem edukacji dorosłych jest umożliwienie nauki osobą bez względu na ich wiek, płeć, miejsca zamieszkania, zawodu i wykształcenia. Ogólnoświatowa myśl "nauki przez całe życie" jest realizowana przez tworzenie szkół uzupełniających i zajęć rozwijających zainteresowania.

Zakres odpowiedzialności - administracja centralna i lokalna

Kuratelę nad szkołami sprawuje Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury. Władze lokalne odpowiadają za organizację przedszkoli i szkół obowiązkowych. Państwo otwiera szkoły średnie i uczelnie wyższe. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury wydaje Krajowy Program Nauczania dla szkoły obowiązkowej i średniej, w którym zarysowany jest kierunek nauczania w tych szkołach. Krajowy Program Nauczania określa również główne cele edukacji przedszkolnej oraz jej podstawy i znaczenie w rozwoju małych dzieci. Ministerstwo dzieli się na jednostki pełniące określone funkcje. Krajowe Centrum Materiałów Edukacyjnych publikuje podręczniki do szkół obowiązkowych i rozprowadza je bezpłatnie w szkołach. Instytut Testów Edukacyjnych odpowiada za organizację testów kompetencji oraz badanie stanu wiedzy uczniów. W zarządzie szkół średnich jest 5 osób z ministerstwa i 2 z władz lokalnych. Rady Zarządu ustalają na jakie zajęcia będzie kładziony nacisk w danej szkole, a także układają plan finansowy i operacyjny szkoły. Jeżeli chodzi o szkoły wyższe to uczelniami zarządza Senat Uczelni, do którego należy dwóch reprezentantów ministerstwa. W skład Senatu wchodzą także wykładowcy i studenci.
Władze lokalne nadzorują przedszkola, są odpowiedzialne także za dopilnowanie, aby wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły obowiązkowej, zatrudniają specjalistów, takich jak psycholodzy, doradcy zawodowi. Na zebrania zarządu szkoły, jako obserwatorzy, mogą pojawiać się rodzice.

W szkołach obowiązkowych jest możliwość utworzenia Komitetu Rodzicielskiego. W przedszkolach też istnieją Stowarzyszenia Rodzicielskie, nie mniej jednak nie maja one bezpośredniego wpływu na administrowaniem szkoły.
W szkołach średnich doradcy zawodowi sporządzają testy zawodowe, przygotowują programy nauczania, a także kontaktują się z pracodawcami.
Szkoły wyższe utrzymują kontakty z firmami, zakładami przemysłowymi i badawczymi. Szkoły dostosowywane są do panującego rynku pracy.

Technologie informatyczne i komunikacyjne w szkole

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury wprowadziło w latach 2001-2003 projekt e-Nauki. Związany jest on z wprowadzeniem internetu do szkół. Internet w szkolnictwie służy do przekazywanie licznych materiałów edukacyjnych oraz do komunikacji miedzy uczniami, nauczycielami, administarcją szkolną, rodzicami i pracodawcami. Informatyzacja w szkołach pozwala na rozszerzenie zakresu nauki i jej uatrakcyjnienie.

Finansowanie

Władze lokalne płacą za budowę i obsługę przedszkola oraz szkoły obowiązkowej. Rodzice płacą za pobyt dziecka w przedszkolu. Szkoła obowiązkowa (szkoła podstawowej i gimnazjum) jest bezpłatna, bezpłatne są również podręczniki, które funduje państwo. W szkole średniej uczniowie płacą za podręczniki i wnoszą opłatę administracyjną. W szkołach zawodowych uczniowie płacą dodatkowo za zużyte materiały. Szkoły średnie są dofinansowywane przez państwo. Władze lokalne pokrywają 2/3 kosztów na obsługę szkoły. Wstępując na uczelnię student musi uiścić opłatę rejestracyjną, w szkołach prywatnych płaci też czesne. Jest możliwość zaciągnięcia kredytu na studia ze specjalnej Islandzkiej Kasy Pożyczkowej dla Studentów.