O portalu Radio Forum Archiwum Porady Czat E-mail Współpraca
Przedszkole


Edukacja :: menu::

System edukacji

Szkoła obowiązkowa

Szkoła średnia

Szkoły wyższe

Edukacja dorosłychWprowadzenie

W Islandii przedszkole jest pierwszym etapem edukacji. Przeznaczone jest dla dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego. Celem jej jest bezstresowe przejście dzieci z przedszkola do szkoły. Organizacja, administrowanie i finansowanie przedszkoli należy do władz lokalnych. Wszyscy rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola wnoszą opłaty w wysokości 30% rzeczywistych kosztów. W prywatnych przedszkola opłata wynosi do 10% do 20% więcej niż przedszkolach publicznych.

Często przedszkola mieszczą w specjalnie do tego celu zaprojektowanych budynkach. W przedszkolu musi być wystarczająca ilość pokoi i podwórko do zabawy. Na jedno dziecko powinno przypadać 6,5 metrów kwadratowych przestrzeni w budynku i 30 do 40 metrów kwadratowych na dworze. Przedszkola są co-edukacyjne, co oznacza, że przyjmowane są do niego zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Większość przedszkoli jest otwierana w miastach, ale w innych rejonach w porozumieniu z władzami miejskimi mogą być także otwierane. Prawie wszystkie prywatne przedszkola otrzymują wsparcie finansowe z funduszy miasta.

Przedszkolakami mogą być wszystkie dzieci, które nie ukończyły wieku, w którym muszą iść do szkoły, to znaczy do roku, w którym do 1 sierpnia nie ukończyły 6 roku życia. Chociaż do przedszkola mogą uczęszczać dzieci nawet poniżej 1 roku życia, niemniej jednak najmłodsze dzieci w przedszkolu mają przeważnie 2 lata (jak widać w Islandii nie ma instytucji żłobka). W miejscach, gdzie jest więcej chętnych niż miejsc w przedszkolu, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców samotnie wychowujących i studentów. Dzieci niepełnosprawne mają takie same prawo do przebywania w przedszkolu jak dzieci zdrowe. W wielu przypadkach mają nawet pierwszeństwo w przyjęciu. Program dla dzieci niepełnosprawnych jest taki sam jak dla dzieci zdrowych, ale dostosowany do ich możliwości.

Dzieci są zazwyczaj przydzielane do odpowiednich grup wiekowych. W mniejszych społecznościach czasem łączy się w jedną grupę dzieci w różnym wieku.

Program nauczania

Według prawa główny cel w edukacji przedszkolnej to:

 • stworzenie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy i odpowiedniego otoczenia, w którym dorastają,
 • danie dzieciom możliwości uczestnictwa, pod kontrolą nauczycieli, w grach i zabawach, urozmaiconych pod względem przesłanek edukacyjnych,
 • położenie nacisku, w porozumieniu z rodzicami, na zachęcaniu dzieci do ogólnego rozwoju zgodnie z ich naturą i indywidualnymi potrzebami, zaoferowanie dzieciom pomocy emocjonalnej i psychicznej, aby mogły w pełni cieszyć się dzieciństwa,
 • krzewienie tolerancji i otwartości umysłu w kontaktach z innymi dziećmi, dostarczenie im równych możliwości rozwoju,
 • wsparcie w rozwoju etyki chrześcijańskiej i uczenie dzieci niezależności, aktywności i odpowiedzialności,
 • wychowanie dzieci twórczych i umiejących wyrażać swój własny silny wizerunek, czujących się bezpiecznie i zdolnych bez agresji rozwiązywać problemy.


Dzisiejszy program edukacyjny przedszkola jest skoncentrowany na dziecku, nacisk skierowany jest na dzieciństwo, które jest oddzielnym okresem rozwoju. Indywidualny rozwój i potrzeby dziecka to główny cel edukacji. Zaczątek pracy edukacyjnej w przedszkolu to zabawa, która uważa się za najlepszą drogą do nauki i dojrzewania dziecka.

Dzieci uczęszczają do przedszkola od 4 do maksymalnie 9 godzin. Przedszkole realizuje dwa cele, opiekę nad dziećmi i ich edukację, co ma przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej. Program zajęć stawia nacisk na:

 • opiekę i czynności codzienne,
 • gry i zabawy kondycyjne,
 • naukę poprawnego mówienia,
 • twórczość i ekspresję,
 • muzykę, dźwięk i ruch,
 • naturę,
 • wartości społeczne.

Nie ma rozgraniczenia między nauką i zabawą. Nie ma tu specjalnych lekcji jak w tradycyjnych szkołach. Wszystkie zajęcia rozwijają dziecko wszechstronnie.

Nauczanie specjalne

Dla przedszkolaków, które potrzebują specjalnej opieki lub innego rodzaju zajęć, z uwagi na ich niepełnosprawność albo problemy społeczne lub emocjonalne, są przygotowane specjalne ćwiczenia. Ćwiczenia te są prowadzone pod specjalną kontrolą nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów. Co jakiś czas sprawdzane są postępy dzieci.

Ocenianie

Dzieci nie są w przedszkolu ocenianie. Niemniej jednak często specjaliści badają rozwój dziecka w okresie przedszkolnym.

Nauczyciele

W przedszkolu mogą uczyć osoby, które ukończyły 3-letnie studia nauczycielskie na Uniwersytecie Islandzkim lub Uniwersytetu w Akureyri. Większość studentów tam uczęszczających ma zdany egzamin maturalny. Program studiów składa się w 2/3 zajęć na uczelni i 1/3 praktyki w przedszkolu.