O portalu Radio Forum Archiwum Porady Czat E-mail Współpraca
Szkoła średnia


Edukacja :: menu::

System edukacji

Przedszkole

Szkoła obowiązkowa

Szkoły wyższe

Edukacja dorosłychInformacje ogólne

Szkoła średnia nie jest obowiązkowa, ale każdy kto ma skończoną szkołę obowiązkową ma prawo uczęszczać na zajęcia w szkole średniej. W ostatnich latach około 90% uczniów zaczynało szkołę średnią bezpośrednio po skończeniu szkoły obowiązkowej. Wszystkie szkoły na tym poziomie, tak jak i inne szkoły w Islandii są koedukacyjne. Nauka w szkole średniej jest bezpłatna, ale uczniowie muszą zapłacić wpisowe i sami muszą zakupić podręczniki. Uczniowie mogą wstąpić do szkoły średniej po skończonej szkole obowiązkowej w roku kiedy skończą 16 lat.

Prawo dotyczące szkoły średniej zezwala na wprowadzanie przez szkoły indywidualnych programów nauczania. Chociaż wszyscy uczniowie po skończeniu szkoły obowiązkowej mogą chodzić do szkoły średniej, to jednak dla tych uczniów, którzy nie zaliczyli minimum programowego na egzaminie końcowym przeznaczone są specjalny program ogólny.

Rok szkolny, który trwa 9 miesięcy od jesieni do wiosny. Uczniowie mają średnio od 32 do 40 lekcji tygodniowo, a każda lekcja trwa 40 minut.

W Islandii Jest około 40-stu szkół średnich różniących się ilością uczniów. Największe szkoły mają około 1500 uczniów, a najmniejsze około 50-sięciu.

Główne typy szkół średnich:

 • Liceum ogólnokształcące - oferuje wszechstronne wykształcenie trwające 4 lata, który jest zakończony egzaminem maturalnym
 • Szkoła zawodowa - oferuje teoretyczne i praktyczne zajęcia związane ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych
 • Liceum zawodowe - łączy program liceum ogólnokształcącego i liceum zawodowego, szkoli specjalistów w danym zawodzie
 • Specjalistyczna szkoła zawodowa - przygotowuje pracownika wykwalifikowanego

Są 4 typy programów nauczania: program zawodowy, program artystyczny, program skierowany na zdanie egzaminu maturalnego i program ogólny. Zrealizowanie takiego programu musi pozwolić uczniowi na dalszą edukację.

W średniej szkole mamy do czynienia z tradycyjnymi lekcjami lub pojedynczo zaliczanymi kursami realizującymi program nauczania. W systemie zaliczania jednostek programowych, każdy przedmiot jest podzielony na pewną ilość kursów zaliczanych w ciągu semestru. Dzięki temu uczniowie mogą regulować sobie ilość zaliczeń w poszczególnych okresach nauki. Plan zajęć może być dostosowany do indywidualnych zdolności uczniów. System zaliczania kursów pozwala na regulowanie sobie szybkości nauki i uzupełnienia braków edukacji. System kursowy jest najpowszechniejszy formą nauki w średniej szkole.

W średniej szkole uczniowie otrzymują pomoc w wyborze odpowiedniego programu studiów, utworzenia planu lekcji i innych problemów związanych ze szkołą. Doradcy naukowi często pomagają uczniom także w problemach osobistych.
Na Islandii istnieją średnie szkoły wieczorowe. Program nauki w nich jest porównywalny. Są one przeznaczone dla dorosłych, którzy nie mogą chodzić do szkoły w ciągu dnia ze względu na wykonywaną pracę.

Cele stawiane w edukacji w średniej szkole to przede wszystkim:

 • przygotowanie uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie
 • przygotowanie uczniów do pracy i dalszej nauki
 • rozwinięcie w uczniach odpowiedzialności, sprawienia, aby mieli otwarty umysł, większą wiarę w siebie i były tolerancyjne w stosunku do innych uczniów, nauka niezależności, kultury osobistej i dążenia do zdobywania wiedzy.

Minister edukacji ustala krajowe programy nauczania, w którym określone są przedmioty jakich powinni uczyć się uczniowie, długość trwania każdego przedmiotu i instrukcje dotyczące programu indywidualnego. Krajowy program nauczania określa minimum programowe pozwalające na zaliczenie semestru i zdanie egzaminu końcowego.

Oprócz krajowego programu nauczania, każda szkoła ma swój wewnętrzny program pracy, pozwala on na sprecyzowanie dziedzin, na które szkoła kładzie nacisk i zdefiniowanie metod nauczania.

Szkoła Ogólnokształcąca

Nauka w szkole ogólnokształcącej trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Nauczane przedmioty są podzielone na trzy grupy: przedmioty ogólne, specjalistyczne i wybieralne. Dwie trzecie zajęć prowadzone są pod kątem matury.

Program nauki prowadzący do egzaminu maturalnego podzielony jest na trzy typy przedmiotów: języki obce, nauki przyrodnicze, nauki społeczne. Szkoła daje możliwość specjalizowania się w każdej z tych dziedzin. Istnieje także możliwość uczniom zaliczenie skróconego programu nauki, dla tych uczniów, którzy nie są zdecydowani, co chcieliby robić po szkole obowiązkowej lub tych którzy potrzebują dalszych przygotowań w szkołach ogólnokształcących lub zawodowych.

Szkoły uczące zawodu

Uczniowie uczą się zawodu w liceum zawodowym, szkole zawodowej i specjalistycznej szkole zawodowej. Długość nauki jest różna, ale najbardziej rozpowszechnione są szkoły 4-letnie. Często na podstawie zaliczonych praktyk zawodowych uczniowie otrzymują uznawane zawodowe certyfikaty. Pozwala to na późniejsze podwyższenie kwalifikacji, na przykład pomocy pielęgniarskiej lub kurs kapitana morskiego.

Wśród nauki zawodu uczniowie mogą wybrać między nauka rzemiosła lub praktyki zawodowej w takich dziedzinach jak na przykład rolnictwo, turystyka, rybołówstwo, przemysł spożywczy, medyczny i handel. Praktyka rzemiosła trwa 3-4 lata. Składa się z nauki przedmiotów zawodowych w szkole i praktyki zawodowej u mistrza rzemiosła lub w zakładzie produkcyjnym.

Uczniowie maja wybór między jedną z możliwości:

 • praktyką zawodowa u mistrza rzemiosła
 • jednym rokiem nauki przedmiotów ogólnych i nauki praktycznej w szkole zawodowej lub liceum zawodowym, a następnie praktyka zawodowa u mistrza rzemiosła
 • pierwszym rokiem nauki przedmiotów ogólnych i nauki praktycznej, i jednym rokiem zajęć specjalistycznych w szkole zawodowej lub liceum zawodowym, a następnie praktyka zawodowa u mistrza rzemiosła lub w zakładzie produkcyjnym.
 • Zarówno nauka w szkole zawodowej jak i liceum zawodowym trwa tyle samo, a program realizuje podobne cele nauczania. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym, który umożliwia podjęcie pracy w danym zawodzie. Uczniowie w czasie praktyk zawodowych otrzymują pieniądze.
  Uczniowie, którzy zdali egzamin czeladniczy mogą zostać mistrzami rzemiosła po dodatkowej nauce specjalistycznych przedmiotów w szkole zawodowej i pewnym okresie czasu zatrudnienia w danym zawodzie. Uczniowie szkoły średniej muszą mieć możliwość nauki dodatkowej przygotowującej ich do studiów.

  Nauczanie specjalne

  Zgodnie z islandzkim prawem wszyscy mają prawo do nauki w szkole średniej. Uczniowie niepełnosprawni są traktowani przez nauczycieli w specjalny sposób. Na ile to możliwe idą tokiem nauki takim samym jak uczniowie zdrowi, mają te same przedmioty i lekcje co inni. Specjalną opieką otoczeni są także obcokrajowcy. Nauczyciele podobnie jak do dzieci głuchych do obcokrajowców zwracają się w odpowiednio zrozumiały sposób.

  Ocenianie

  W Islandii niezależnie od typu szkoły średniej uczniowie są oceniani po każdym semestrze niezależnie od typu szkoły. Oceny zdobywane w ciągu semestru wpływają na ocenę końcowa. Niektóre zajęciach nie kończą się egzaminem semestralnym, natomiast uczniowie oceniani są na podstawie prac zaliczeniowych. Natomiast egzamin czeladniczy sprawdza umiejętności zawodowe.

  Nauczyciele

  Nauczyciele uczący w średniej szkole muszą mieć skończone przynajmniej 4 lata nauki w szkole wyższej. Przynajmniej dwa lata powinni studiować nauki ogólne, a przez rok nauki pedagogiczne. Jeżeli zatrudniani są nauczyciele kończący studia za granicą, to też muszą spełniać powyższe wymogi. Nauczyciele szkół uczących przedmiotów zawodowych muszą być wykwalifikowani w tej dziedzinie, której uczą, muszą być mistrzami rzemiosła z 2-letnim stażem pracy w danym zawodzie, ponadto musza mieć skończony jeden rok nauk pedagogicznych i metodologicznych. Zatrudniani nauczyciele , są opłacani przez państwo, chociaż uczą przedmiotów zgodnych ze specjalizacją danej szkoły.