O portalu Radio Forum Archiwum Porady Czat E-mail Współpraca
Szkoły wyższe


Edukacja :: menu::

System edukacji

Przedszkole

Szkoła obowiązkowa

Szkoła średnia

Edukacja dorosłychInformacje ogólne

Określenie háskóli oznacza tradycyjny uniwersytet jak i instytucje, które nie prowadzą badań. Rozporządzenie Ministra Edukacji, Nauki i Kultury określa, które instytucje powinny włączyć się w badania naukowe. Państwowe Wyższe Szkoły dostają różną ilość pieniędzy z budżetu państwa, władze państwowe mogą może zawrzeć kontrakt z uczelniami określając przeznaczenie dotacji z budżetu.
Władzę w szkole sprawuje senat, rektor, rada wydziału, a jeśli uczelnia podzielona jest na wydziały także dziekan i wydziałowi doradcy. Senat uczelni jest władzą ustawodawczą.
Dużo studentów islandzkich studiuje za granicą. Obecnie około 16% studentów studiuje poza granicami Islandii, większość na studiach doktoranckich.

Typy Wyższych szkół

Obecnie jest 8 wyższych uczelni w Islandii. Niektóre oferują stopień magistra, a inne dyplom ukończenia. Większość szkół jest państwowych, ale trzy są prywatne. Szkoły wyższe różnią się zakresem prowadzonych badań i ilością programów nauki. Większość college'ów nie musi obowiązkowo prowadzić badań naukowych i specjalizuje się w jednej dziedzinie nauki: technicznych, zawodowych lub artystycznych.

Największa uczelnią jest Uniwersytet Islandzki składa się z 11-stu wydziałów naukowych i akademickich. Są tam następujące wydziały: humanistyczny, ekonomiczno-administracyjny, techniczny, prawniczy, farmacji, pielęgniarski, medyczny, nauk przyrodniczych, stomatologiczny, nauk społecznych, teologii. Wydziały są podzielone na instytuty. Większość wydziałów oferuje studia doktorancie.

Uniwersytet w Akureyri ma 5 wydziałów: nauk medycznych, zarządzanie, rybołówstwa, nauk pedagogicznych, technologii informatycznych.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna kształci nauczycieli pracujących w przedszkolu i szkole obowiązkowej, a także nauczycieli wychowania fizycznego i terapii rozwojowej. Oferuje także tytuł magistra na kierunku pedagogiki (MEd), ze specjalizacją: programy nauczania, nauczanie specjalne, zarządzanie oświatą, teoria kształcenia. Etapy w Wyższej Szkole Pedagogicznej są podzielone na trzy etapy: studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Islandzki Wyższa Szkoła Inżynierska oferuje następujące programy studiów: zarządzanie, inżynieria wodno-lądowa i elektryczna, technika laboratoryjna i radiologiczna.

Akademia Rolnicza w Hvanneyri oferuje 2-letni program studiowanie umożliwiający otrzymanie dyplomu z agronomii, a następnie roczne studia umożliwiające uzyskanie tytułu BS.

Wyższa Szkoła Bussinesu Bifröst jest uczelnia prywatną ucząca bussinesu i administracji. Uczelnia podzielona jest na 3 wydziały: bussines i zarządzanie, prawo finansowe, studiów zaocznych, a teraz przygotowuje nowe wydziały.

Uniwersytet w Reykjaviku jest szkołą prywatną i ma trzy wydziały: informatyka, jura oraz zarządzanie bussinesem.

Islandzka Akademia Sztuk Pięknych jest też uczelnia prywatną czterema instytutami: projektowania, sztuk plastycznych, teatralny i muzyczny.

Większość z tych szkół oferuje studia zaoczne w niektórych dziedzinach.

Egzaminy wstępne

Ogólnie, studenci są przyjmowani do szkół wyższych na podstawie egzaminu maturalnego lub równoważnego. W niektórych przypadkach przyjmowane są osoby, które nie maja całkowicie zdanego egzaminu maturalnego, ale mają spore doświadczenie zawodowe. Gdy student chce studiować na wydziałach w zajęciach technicznych i zawodowych, zazwyczaj wymaga się praktycznych doświadczenia z danej dziedziny. Wszystkie szkoły wyższe oprócz Uniwersytetu Islandzkiego ograniczają nabór studentów. Do Akademii Sztuk Pięknych są egzaminy wstępne.

Uniwersytet Islandzki, w którym uczy się 2/3 studentów, nie ma specjalnych ograniczeń w przyjęciu osób, które zdały egzamin maturalny. Ale na wydziale medycznym w instytucie medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii, stomatologii naukę po pierwszym semestrze kontynuują osoby, które zdały egzaminy na koniec semestru pierwszego. Także, w Instytucie Farmacji na Wydziale Nauk Ścisłych ograniczenie przejawia się w tym, iż przyjmowani są uczniowie, którzy na egzaminie maturalnym zdawali matematykę, fizykę lub nauki przyrodnicze.

Prawo zezwala na wprowadzenie prze szkoły własnych kryteriów przyjęcia. Do szkół wyższych mogą być przyjęci także uczniowie, który uczyli się za granica, a są przygotowani do nauki w takiej szkole i mają zdany egzamin równoważny egzaminowi maturalnemu w Islandii. Na uczelnie przyjmowani są także studenci, którzy już ukończyli jedne studia.

Rejestracja kandydatów na studia trwa od końca maja do połowy czerwca. Termin składanie aplikacji dla obcokrajowców mija 15 marca roku, w którym osoba chce zacząć studia. Uniwersytet Islandzki, a także inne szkoły przyjmują studentów na semestr wiosenny.

Opłaty

Szkoły państwowe pobierają jedynie opłatę administracyjną. Działające prywatnie college pobierają czesne. Studenci maja prawo pobrania pożyczki z Islandzkiej Kasy Pożyczkowej dla Studentów. Całkowity kredyt zaciągnięty przez studenta zależy od dochodu przypadającego na osobę w jego rodzinie. Spłata następuje dwa lata po ukończeniu lub nie kontynuowaniu studiów. Zgodnie z układem między krajami Unii Europejskiej i państw Islandii, Norwegii i Księstwa Lichenstein, emigrancie, którzy zdeklarują się pracować przynajmniej rok po skończeniu studiów w wyuczonym zawodzie na terenie Islandii mają również prawo do kredytu na naukę. Także inni obywatele państw Skandynawskich, którzy na stałe mieszkają w Islandii mogą zaciągnąć kredyt, jeśli nie otrzymują pomocy z własnego państwa. Za obopólną zgodą kredyt mogą otrzymać także studenci z innych państw.

Przewidziane jest także pewna liczba stypendiów dla obcokrajowców, którzy chcą uczyć się języka i literatury islandzkiej na Uniwersytecie Islandzkim.
Doktoranci maja możliwość otrzymania grantów, które mogą wykorzystać na prowadzenie badań na uczelni. Granty przyznawane są na podstawie podania doktoranta i jego promotora i muszą być zaakceptowane przez wydział, na którym będą prowadzane badania.

Rok akademicki

W większości szkół rok akademicki trwa od sierpnia do maja i jest podzielony na dwa semestry, jesienny i wiosenny. Semestr jesienny trwa od sierpnia do końca grudnia, a semestr wiosenny od stycznia do maja.

Dyplomy ukończenia szkoły wyższej

Często w Szkołach wyższych dyplom lub certyfikat jest przyznawany po 1,5-2 latach nauki na przykład z pedagogiki, bussinesu czy języków.

Pierwszy stopień uniwersytecki -licencjat

Tytuł BA (Bachelor of Arts - licencjat z przedmiotów humanistycznych i artystycznych), uzyskują uczniowie, którzy mają ukończone 3-4 lat studiów w dziedzinie humanistycznej, teologii, nauk społecznych i złożą wymagana pracę dyplomową lub wykonają projekt badawczy.

Tytuł BS (Bachelor of Science - licencjat z przedmiotów ścisłych ), uzyskują uczniowie, którzy mają ukończone 3-4 lat studiów nauk z dziedziny ekonomii, zarządzania, nauk przyrodniczych, medycyny, rybołówstwa, rolnictwa i budownictwa.

Tytuł BEd (Bachelor of Education - licencjat z nauk pedagogicznych) student otrzymuje po 3 latach studiów pedagogicznych pod kątem nauczania przedszkolnego, szkolnego i terapii rozwojowej. Dyplom ukończenia takiej szkoły jest równoważny z uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich.

Tytuł BFe (licencjat z aktorstwa) otrzymuje student, który ukończył 4 lata studiów teatralnych.

Tytuł BMus (Bachelor of Music) otrzymuje student, który ukończył 3 lata studiów muzycznych.

Tytuł BPhilIsl (Bacalaureatus Philologiae Islandicae - licencjat z islandologii) - jest równoważny stopniowi BA, jest przyznawany po skończeniu specjalnego programu studiów przez obcokrajowców oferowany na Uniwersytecie Islandzkim.

Tytuł Candidatus jest przyznawany tylko na Uniwersytecie Islandzkim i upoważnia do wykonania specjalnych zawodów. Jest to naukowy / zawodowy stopień z takich dziedzin jak: teologia, medycyna, farmacja, prawo, zarządzanie, budownictwo i stomatologia.

Studia magisterskie

Niektóre uczelnie oferują roczny lub dwuletni program studiów (po licencjacie) pozwalający zdobyć dyplom specjalizacyjny w dziedzinach edukacji, pracy socjalnej, dziennikarstwa i komunikacji masowej.

Studenci, którzy ukończą studia magisterskie otrzymują tytuł magistra (Master) rozróżnia się tytuły MA, MBA, MEd, MPa, MPaed i MSc. Równoważnymi tytułami z psychologii jest tytuł Cand. obst. i Cand. psych. Studia doktoranckie są oferowane na Uniwersytecie Islandzkim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Tytuł MS (Master of Science) jest przyznawany po ukończeniu 2 lat studiów magisterskich w dziedzinie medycyny, ekonomii, zarządzania, budownictwa, nauk ścisłych na Uniwersytecie Islandzkim i napisaniu pracy dyplomowej lub wykonaniu projektu badawczego. Stopień MA (Master of Arts) przyznawany po ukończeniu dwóch lat studiów magisterskich nauk humanistycznych, nauk społecznych na Uniwersytecie Islandzkim i przeprowadzeniu projektu badawczego. Tytuł MEd student otrzymuje po dwóch latach studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej zakończonych pracą badawczą.

Są 2 rodzaje studiów doktoranckich na Uniwersytecie Islandzkim. Pierwsza dotyczy literatury, języka i historii Islandzkiej, po ukończeniu kandydat otrzymuje tytuł dr. phil. przyznawany przez Instytut Sztuki. Warunki wstępne to uzyskany tytuł MA na Uniwersytecie Islandzkim lub innych uznanych przez wydział humanistyczny. W innym przypadku kandydaci musza zdać specjalny egzamin wstępny.
Drugi sposób otrzymania stopnia doktora opiera się nie na studiowaniu, lecz prowadzonych badaniach prowadzonych przez kandydatów. Tego rodzaju badania mogą prowadzić ci studenci, którzy otrzymali tytuł zawodowy (candidatus), tytuł magistra (master) lub równoważny.

Specjalna opieka nad studentami

Studenci otrzymują pomoc w wyborze programu i organizacji studiów. Pomoc otrzymują też osoby kalekie. Niektóre uczelnie mają także specjalne programy pomocy studentom z dysleksją, upośledzeniem i problemami psychicznymi.

Ocenianie

Studenci oceniani są zazwyczaj na podstawie egzaminów pisemnych lub ustnych oraz zadań indywidualnych. Stopnie uniwersyteckie są przyznawane po przedstawieniu pracy dyplomowej lub zrealizowaniu projektu badawczego.

Wykładowcy

Na wyższej uczelni mogą uczyć osoby, które mają przynajmniej skończone studia magisterskie (tytuł Master) lub równoznaczny.Adresy internetowe uniwersytetów i szkół wyższych: